Od sjutra nastavljamo sa radom


Institut za javno zdravlje je, u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih i NKT-om, izradilo Privremene smjernice koje regulišu uslove pod kojima će se određene sportske aktivnosti obavljati u narednom periodu radi postepenog stvaranja uslova za normalizaciju sporta koji je duboko pogođen epidemijom novog koronavirusa.

Poštovanje opštih mjera prevencije je od ključnog značaja.

Otpočinjanje sportskih aktivnosti odobrava se u svim sportovima. Sportske aktivnosti realizovaće se po fazama, u skladu sa ovim Privremenim smjernicama. Ovo se odnosi na aktivnosti svih sportista koji su u nadležnosti nacionalnih sportskih saveza, sportskih klubova kao i sportskih društava, kao i na zajedničke i pojedinačne sportsko-rekreativne aktivnosti.

Osnovni principi za nastavak sportskih aktivnosti su:

Ponovno bavljenje sportskim aktivnostima može doprinijeti poboljšanju zdravstvenog, ekonomskog, socijalnog i kulturnog aspekta crnogorskog društva.

Ponovno bavljenje sportskim aktivnostima ne smije ni na koji način ugroziti zdravlje pojedinca ili zajednice.

Bavljenje sportskim aktivnostima zasnivaće se na objektivnim zdravstvenim i naučnim informacijama kako bi se osiguralo da se sprovode bezbjedno i bez rizika po zdravlje kao i da ne bi doprinijeli lokalnoj i raširenoj transmisiji COVID-19.

Sve odluke o ponovnom pokretanju sportskih aktivnosti moraju se donositi uz pažljivo pozivanje na ove Privremene smjernice i to tek nakon bliskih konsultacija nacionalnih sportskih saveza sa Institutom za javno zdravlje, Ministarstvom sporta i mladih i NKT-om.

Dosadašnji dokazi ukazuju da sportska aktivnost na otvorenom predstavlja niži nivo rizika za prenos COVID-19. Nema jasnih naučnih podataka o rizicima sportskih aktivnosti u zatvorenom prostoru, ali u ovom trenutku se pretpostavlja da je rizik veći nego za sportske aktivnosti na otvorenom, čak i ako su preduzeti slični koraci ublažavanja i prevencije.

Sportske aktivnosti koje podrazumijevaju učešće više sportista će se u narednom periodu razvijati postepeno, kroz tri faze. Prva faza podrazumijeva individualne treninge, bez kontakta. Druga faza uključuje obavljanje trenažnih aktivnosti u grupama, gdje je omogućen kontakt, a treća faza takmičenja.

Striktne mjere ublažavanja rizika (uključujući izbjegavanje i fizičko distanciranje) moraju se primjenjivati na sve druge aktivnosti u zatvorenom prostoru koje su povezane sa sportom (npr. boravak u klupskim prostorijama, teretanama i slično).

Za sportiste i sportske organizacije mjere navedene u ovim smjernicama smatraju se minimalnim osnovnim standardom koji treba da budu ispunjeni prije nastavka treninga i aktivnosti. Sve dodatne mjere posebno one za specifične sportove koje za cilj imaju dodatno očuvanje zdravlja sportista su poželjne.

U svakom trenutku sportske organizacije moraju odgovarati i poštovati direktive i naredbe nadležnih zdravstvenih organa – Ministarstva zdravlja. Ponovno eventualno otkrivanje lokalnih žarišta mogu zahtijevati od sportskih organizacija da ponovo ograniče aktivnosti te, samim tim, sportske organizacije moraju biti spremne da reaguju na odgovarajući način. Otkrivanje pozitivnog slučaja COVID-19 u sportskoj organizaciji rezultiraće standardnim javnozdravstvenim odgovorom, koji bi mogao uključivati karantin cijelog tima ili velike grupe, kao i svih bliskih kontakata.

Za sada, zdravstveni rizici povezani sa masovnim okupljanjima su takvi da u doglednoj budućnosti treninzi i sva sportska takmičenja treba da budu organizovana bez gledalaca, sa minimalnim pomoćnim osobljem neophodnim za podršku održavanju treninga i takmičenja.

Mjesta namijenjena za treninge i takmičenja po potrebi će se obići i ocijeniti kako bi se osiguralo da se preduzimanje mjera za smanjenje rizika za one koji učestvuju u sportu i one koji prisustvuju sportskim događajima obavlja na propisan način.

Sigurnost i dobrobit cjelokupnog crnogorskog društva biće prioritet u svim daljim i konkretnim odlukama o ponovnom uspostavljanju takmičarskih sportskih aktivnosti, koje će razmatrati Institut za javno zdravlje, Ministarstvo sporta i mladih i NKT.

Odgovornost za poštovanje navedenih Privremenih smjernica je na nacionalnim sportskim savezima, sportskih klubovima, sportskim društvima, sportistima, stručnim licima u sportskim organizacijama kao i menadžmentu sportskih objekata, u okvirima svojih nadležnosti.

Privremene smjernice za normalizaciju sportskih aktivnosti u svijetlu popuštanja protivepidemijskih mjera prema novom koronavirusu možete preuzeti ovdje.

Vijest pruzeta sa sajta Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

MINISTARSTVO SPORTA I MLADIH